Nomenclature of Movements

Names of the movements are given using the official Hanyu Pinyin system.

 1. wu ji (wuji)

 2. tai ji (taiji)

 3. lan fu zha yi (lazily tie the coat)

 4. kai shou (open hands)

 5. he shou (close hands)

 6. dan bian (single whip)

 7. ti shou shang shi (raise hands)

 8. bai he liang chi (white crane spreads its wings)

 9. kai shou (open hands)

 10. he shou (close hands)

 11. lou xi ao bu (brush the knee and step)

 12. shou hui pi pa shi (strum the lute)

 13. jin bu ban lan chui (advance with deflect, parry and punch)

 14. ru feng si bi (close)

 15. bao hu tui shan (embrace the tiger and push the mountain)

 16. kai shou (open hands)

 17. he shou (close hands)

 18. lou xi ao bu (brush the knee and step)

 19. shou hui pi pa (strum the lute)

 20. lan zha yi (lazily tie the coat)

 21. kai shou (open hands)

 22. he shou (close hands)

 23. dan bian (single whip)

 24. zhou xia kan chui (fist under the elbow)

 25. dao nian hou zuo shi (repulse the monkey, left)

 26. dao nian hou you shi (repulse the monkey, right)

 27. shou hui pi pa shi (strumming the lute)

 28. bai he liang chi (white crane spreads its wings)

 29. kai shou (open hands)

 30. he shou (close hands)

 31. lou ao (brush the knee and step)

 32. shou hui pi pa shi (strum the lute)

 33. san tong bei (three connections through the back)

 34. kai shou (open hands)

 35. he shou (close hands)

 36. dan bian (single whip)

 37. yun shou (cloud hands)

 38. gao tan ma (pat the horse)

 39. you qi jiao (raise the leg, right)

 40. zuo qi jiao (raise the leg, left)

 41. zhuan shen ti jiao (turn the body and kick)

 42. qian bu da chui (advance and hammer down)

 43. fan shen er qi (reverse the body and double rising attack)

 44. pi shen fu hu (attack the tiger)

 45. zuo ti jiao (left kick)

 46. you ti jiao (right kick)

 47. shang bu ban lan chui (advance with deflect, parry and punch)

 48. ru feng si bi (close)

 49. bao hu tui shan (embrace the tiger and push the mountain)

 50. you zhuan kai shou (open hands)

 51. you zhuan he shou (close hands)

 52. lou xi ao bu (brush the knee and step)

 53. shou hui pi pa (strum the lute)

 54. lan zha yi (lazily tie the coat)

 55. kai shou (open hands)

 56. he shou (close hands)

 57. xie dan bian (diagonal single whip)

 58. ye ma fen zong (part the wild horse's mane)

 59. kai shou (open hands)

 60. he shou (close hands)

 61. dan bian (single whip)

 62. you bei zhang (right palm stance)

 63. yu nu chuan suo (fair lady shuttles)

 64. shou hui pi pa shi (strum the lute)

 65. lan zha yi (lazily tie the coat)

 66. kai shou (open hands)

 67. he shou (close hands)

 68. dan bian (single whip)

 69. yun shou (cloud hands)

 70. yun shou xia shi (cloud hands follow-up)

 71. geng ji du li (chicken stands on one leg)

 72. dao nian hou (repulse the monkey)

 73. shou hui pi pa (strum the lute)

 74. bai he liang chi (white crane spreads its wings)

 75. kai shou (open hands)

 76. he shou (close hands)

 77. lou xi ao bu (brush the knee and step)

 78. shou hui pi pa shi (strum the lute)

 79. san tong bei (three connections through the back)

 80. kai shou (open hands)

 81. he shou (close hands)

 82. dan bian (single whip)

 83. yun shou (cloud hands)

 84. gao tan ma (pat the horse)

 85. shi zi bai lian (crossed lotus kick)

 86. jin bu zhi dang chui (advance and punch)

 87. tui bu lan zha yi (retreat and lazily tie the coat)

 88. kai shou (open hands)

 89. he shou (close hands)

 90. dan bian (single whip)

 91. dan bian xia shi (single whip follow-up)

 92. shang bu qi xing (advance and seven stars stance)

 93. xia bu kua hu (step back and ride the tiger)

 94. zhuan jiao bai lian (spinning lotus kick)

 95. wan gong she hu (pull the bow and shoot the tiger)

 96. shuang chui (double punch)

 97. yin yang hun yi (merge the yin and yang)

 98. wu ji huan yuan (return to wuji)

The movement sequence was extracted from Master Sun Shurong's book in Chinese and translated to English by Eric Lee.  Translations are copyright © International Sun Tai Chi Association.  All rights reserved. 

The Form

The following video shows Master Sun Shurong performing the Sun Taiji 98-movement form.