Master Sun Cunzhou in the Xing Yi posture "Dragon meeting Tiger"

Master Sun Cunzhou in the Xing Yi posture "Dragon meeting Tiger"

Master Sun Cunzhou training with his disciple Zu Yayi

Master Sun Cunzhou training with his disciple Zu Yayi

Master Sun Cunzhou training with his niece, Sun Jianyun

Master Sun Cunzhou training with his niece, Sun Jianyun