Master Sun Shurong practicing Ye Ma Fen Zong

Master Sun Shurong practicing Ye Ma Fen Zong

Master Sun Shurong practicing Dan Bian

Master Sun Shurong practicing Dan Bian

Master Sun Shurong's calligraphy

Master Sun Shurong's calligraphy

Master Sun Shurong practicing the Bagua Sparrowhawk position

Master Sun Shurong practicing the Bagua Sparrowhawk position

Master Sun Shurong in a traditional Bagua posture

Master Sun Shurong in a traditional Bagua posture

Master Sun Shurong in the Bagua Dragon posture

Master Sun Shurong in the Bagua Dragon posture

Master Sun Shurong in the Tai Chi posture "Bai He Liang Chi"

Master Sun Shurong in the Tai Chi posture "Bai He Liang Chi"

Bagua Lion posture

Bagua Lion posture

Sun Shurong practicing Xingyi

Sun Shurong practicing Xingyi