International Sun Tai Chi AssociationMaster Sun Cun Zhou in the Xing Yi posture Dragon meeting Tiger
Master Sun Cunzhou in the Xing Yi posture "Dragon meeting Tiger"
 
 
Master Sun Cun Zhou at training with Zu Ya Yi, his disciple
Master Sun Cunzhou training with his disciple Zu Yayi


Master Sun Cun Zhou at training with his niece
Master Sun Cunzhou training with his niece